احتراماً در راستای بهبود فرایند جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، اطلاع از نظرات شما عزیزان راهگشای ما در شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خواهد بود. لذا خواهشمند است با تکمیل این فرم و ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده ما را در این مهم یاری رسانید.

باتشکر

دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

الف