مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه (CPM3) 
مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه (CPM3) یک مدل ارزیابی طراحی شده توسط متخصصان مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه است که جهت استقرار سیستم ارزیابی و بهبود در پروژه های صنایع پتروشیمی بکار گرفته شده است.
این مدل برای تمامی پروژه‌ها و طرح‌های صنایع پتروشیمی و فارغ از نوع پروژه (طراحی مهندسی، طراحی و خرید، طراحی و خرید و ساخت، مشاوره مدیریت، مهندسی و نظارت کارگاهی و ...) کاربرد دارد.
اما اهداف ارزیابی پروژه ها بر اساس این مدل عبارتند از:
  • کمک به پروژه­ها برای پرداختن به فرصت­های بهبود از طریق شناسایی و تعریف پروژه­های بهبود.
  • کمک به پروژه­ها برای درک حوزه­های قوت جهت حفظ و تقویت آنها.
  • کمک به تیم مدیریت پروژه در توسعه خود و ایجاد شرایط کاری مناسب­تر و حرفه­ای­تر.
  • کمک به سازمان­های پروژه محور برای مقایسه میزان بلوغ مدیریت پروژه­ پروژه­های در دست اجرا.
  • کمک به سرمایه­گذار پروژه جهت افزایش احتمال انجام موفقیت آمیز پروژه و دستیابی به اهداف آن.
  • کمک به سایر ذی‌نفعان پروژه جهت اطمینان از کسب رضایت از همکاری با پروژه.
  • کمک به سازمان­های پروژه محور برای فراهم آوردن پشتیبانی­ از فرصت­های بهبود مشترک در پروژه‌های جاری.

این مدل برگرفته از 9 اصل و مفهوم بنیادین و دارای پنج سطح بلوغ مختلف می باشد که برای هر سطح ویژگیها و خصوصیات پروژه های آن سطح مشخص شده است. در شکل زیر اصول و مفاهیم بنیادین و سطوح بلوغ مدل نمایش داده شده است:

 
مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه، یک پروژه را در 17 حوزه کارکردی مدیریت پروژه و 66 فرآیند مدیریت پروژه ای ارزیابی و قابلیت ارائه فرصتهای بهبود یک پروژه به تفکیک هر حوزه و فرآیند های آن را دارا می باشد. تصویر زیر 17 حوزه کارکردی مدیریت پروژه مدل را نمایش می دهد.