* سطح تندیس

شرکت هایی که مدل تعالی سازمانی یا مدل جامع بلوغ مدیریت پروژه  را بطور کامل بکار گرفته و طی دوره عملکرد حداقل سه سال اخیر، بهبود مستمر را در فعالیت‌های خود نشان داده‌اند،‌ به شرط کسب حد نصاب تعیین شده زیر به تندیس‌های زرین، سیمین و بلورین دست خواهند یافت.
 • از بین شرکت هایی که امتیاز آن ها بیش از 700 باشد یک شرکت که دارای بیشترین امتیاز است به عنوان شرکت برتر معرفی و تندیس زرین دریافت خواهد کرد.
 • شرکت هایی که امتیاز کسب شده آنها بیش از 600 باشد، برنده تندیس سیمین خواهند بود.
 • شرکت هایی که امتیاز کسب شده آنها بیش از 500 باشد، برنده تندیس بلورین خواهند بود. 

تبصره : شرکت برنده تندیس زرّین تا دو سال نمی تواند در جایزه بعدی شرکت نماید.

* سطح تقدیرنامه برای تعالی

 به شرکت هایی که به پیشرفت‌هایی در جهت تعالی سازمانی نائل شده‌اند، به شرط کسب حد نصاب تعیین شده برای سطوح زیر " تقدیرنامه " اعطاء می‌شود.
 • تقدیرنامه 2 ستاره برای امتیاز بین 300 تا 350
 • تقدیرنامه 3 ستاره برای امتیاز بین 351 تا 400
 • تقدیرنامه 4 ستاره برای امتیاز بین 401 تا 450
 • تقدیرنامه 5 ستاره برای امتیاز بین 451 تا 500

* سطح گواهی تعهد به تعالی

به شرکت هایی که در مسیر تعالی گام نهاده‌اند و با اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی کرده و به اجراء گذاشته باشند، گواهی "تعهد به تعالی" اعطاء می‌شود.
تبصره: در فرآیند برگزاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، شرکت های تولیدی و خدماتی که در محورهای زیر بیشترین امتیاز را اخذ کرده باشند به عنوان شرکت برتر معرفی و تقدیر نامه ویژه دریافت خواهند نمود:
 • منابع انسانی HRE
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت فرایندها
 • مدیریت مشتری مداری
 • مسئولیت های اجتماعی