مقدمه

اکثر متقاضیان در اولین مراحل تهیه اظهارنامه تمامی تلاش خود را بکار می برند تا بهترین اظهارنامه ای را که می توانند تهیه نمایند.

در نظر گرفتن نقش اظهارنامه در برنامه ریزی برای پیمودن راه پیش رو، از اهمیت شایانی برخوردار است. این نقش ها را می توان

از نقش محسوس تا غیر محسوس دسته بندی کرد. هر یک از این نقش ها در زیر توضیح داده شده است:

1-اولین مرحله یک ارزیابی دقیق:

یک دیدگاه این است که. . . دانلود متن کامل

فرم تقاضای ارزیابی شرکت ها:

متقاضیان ارزیابی در صورت شرایط احراز فوق با تکمیل فرم ثبت نام  و ارسال به دبیرخانه جایزه نسبت به ثبت نام ارزیابی اقدام نمایند.