امتیازها 

مقدمه

معیارهای توانمندساز و معیارهای نتایج هر کدام پنجاه درصد ارزش کل وزن را در مدل دارند که این امر نشان‌دهنده ارزش یکسان مسیری که فعالیت‌های بهبود در آن هدایت می‌شوند و نتایج به دست آمده است.
وزن هر یک از معیارها در تصویری که در پی می‌آید مشخص شده است.
در معیارهای توانمندساز و نتایج، هر جزء معیار ارزش وزن یکسان با دیگر اجزاء معیار دارد. بطور مثال، جزء معیار 1-الف یک پنجم امتیازی که به معیار 1 اختصاص دارد را کسب می‌کند. این امر در معیارهای ذیل مستثنی است: 
  1. جزء معیار 6-الف، 75% از کل وزن معیار 6 و جزء معیار 6-ب، 25% این وزن را به خود اختصاص می‌دهد.
  2. جزء معیار 7-الف، 75% از کل وزن معیار 7 و جزء معیار 7-ب، 25% این وزن را به خود اختصاص می‌دهد.

***

امتیاز معیارهای مدل تعالی سازمانی

 سیستم امتیازدهی

در بطن تعالی سازمانی، منطقی برای امتیازدهی معیارها وجود دارد که شامل 4 عنصر زیر است:
  1. نتایج
  2. رویکرد
  3. جاری­سازی
  4. ارزیابی و اصلاح

در این بخش به توضیح و تشریح مفهوم هر یک از این عناصر می‌پردازیم.

1. نتایج 

داده‌های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویت‌بندی شده باشد.
در یک سازمان متعالی، نتایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان می دهند. اهداف، برای نتایج کلیدی تعیین شده، مناسب بوده،  تحقق یافته  یا از آنها فراتر می‌ رود. همچنین در مورد نتایج کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه‌ها به ویژه در قیاس با بهترین در بخش و یا با کلاس جهانی، مطلوب هستند. درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان می‌‌دهد که عملکرد مثبت در آینده پایدار می ماند.

2. رویکرد

آنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده و دلایلی که برای انجام آن دارد را در بر می‌گیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می‌کند و از طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شده‌‌اند عینیت می‌یابد و بر نیازهای ذی‌نفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.علاوه بر این، رویکردها یکپارچه می‌شوند. بدین معنی که یک رویکرد یکپارچه، به روشنی ریشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصلاحات در رویکردها در طول زمان اعمال می‌شود.

3. جاری‌سازی

آنچه را که یک سازمان برای جاری کردن رویکرد انجام می‌دهد. در یک سازمان متعالی رویکرد‌ها در حوزه‌های مربوطه به روشی نظام‌مند اجرا می‌شوند. اجرای نظام‌مند به خوبی برنامه‌ریزی شده و به روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه می‌شود. توانایی مدیریت تغییرات در رویکردها در یک چارچوب زمانی مناسب وجود خواهد داشت.

 4. ارزیابی و اصلاح

آنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و اصلاح توامان رویکردها و جاری سازی آنها انجام می‌دهد، در بر می‌ گیرد. در یک سازمان متعالی رویکرد و جاری سازی آن، مورد اندازه‌گیری منظم اثر بخشی و کارایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های یادگیری انجام می‌شود و روش‌هایی برای به کارگیری خلاقیت در ایده‌‌پردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته وجود دارد. برونداد اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای شناسایی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی و اجرای بهبود و نوآوری استفاده خواهد شد.